ATE.,Jsc cùng đoàn hoạt động từ thiện "Trở về Nậm Ban"