Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội

Cung cấp và lắp đặt 02 máy phát điện 800kVA và 400kVA

Chia sẻ: