Bộ Công an

Một số dự án đã thực hiện:

Dự án 1: Tại Như Xuân – Thanh Hóa

Số lượng: 06 tổ máy.

 

Dự án 2: Tại Quảng Xương – Thanh Hóa

Số lượng: 02 tổ máy.

 

Dự án 3: Tại Yên Định – Thanh Hóa

Số lượng: 06 tổ máy

 

Dự án 4: Tại Đại Lộc – Quảng Nam

Số lượng: 02 tổ máy

 

Dự án 5: Tại Cam Lộ -Quảng Trị

Số lượng: 01 tổ máy.

 

Dự án 6: Tại Đông Triều – Quảng Ninh

Số lượng: 02 tổ máy.

 

Dự án 7: Tại Tánh Linh – Bình Thuận

Số lượng: 02 tổ máy.

 

Dự án 8: Tại Hòa Vang – Đà Nẵng

Số lượng: 01 tổ máy.

 

Dự án 9: Tại Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

Số lượng: 01 tổ máy.

 

Dự án 10: Tại Cẩm Thủy – Thanh Hóa

Số lượng: 02 tổ máy.

 

Dự án 11: Tại Chí Linh - Hải Dương

Số lượng: 03 tổ máy.

 

Dự án 12: Tại Thanh Chương – Nghệ An.

Số lượng: 03 tổ máy

 

Dự án 13: Tại Phú Giáo – Bình Dương.

Số lượng: 03 tổ máy

 

 

Chia sẻ: